Flexlessen zomer 2024

Translation in English: please see below Dutch text.

De inschrijving voor de jeugdlessen is geopend voor zlente/zomer 2024. Voor de (nog) niet leden van Aemstelburgh: Schrijf je hier snel in als lid! Zonder lidmaatschap kun je geen lessen volgen (muv blauw 4- en 5 jarigen). Verderop vind je het inschrijfformulier voor de lessen en de toelichting.

Voor alle leeftijden biedt Aemstelburgh een professioneel trainingsaanbod. We werken volgens Tenniskids. Dit is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Met speciale ballen, rackets, banen en oefeningen leert zelfs de jongste jeugd de sport razendsnel te spelen.

LET OP:
In de derde week van maart is in de indeling bekend voor de gele groepen en alle groepen voor de kleuren. Rond deze periode ontvangen alle ouders een uitgebreide informatiemail voor het zomerseizoen. De mutatiemiddag vindt plaats tijdens het openingstoernooi.

Flexlessen Blauw
Ook dit jaar bieden we tennislessen aan voor kinderen van 4 en 5 jaar. Deze lessen zullen worden gegeven op woensdagen en vrijdagen.
Voor het volgen van blauwe tenniskidslessen hoef je geen lid te zijn.
 
Flexlessen Rood - Oranje - Groen
Voor de jeugd die speelt met de rode, oranje en groene bal bieden we flexlessen aan. Kinderen worden aan het begin van de flexles direct in een groep met leeftijdsgenootjes geplaatst en op niveau. Zo maken ze snel nieuwe vriendjes en werken ze samen naar duidelijke doelen toe. Dat is niet alleen goed voor de technische, tactische, mentale en fysieke vaardigheden, maar ook voor de sociale vaardigheden. Plezier en samenspel; daar draait het om bij Tenniskids. De kinderen mogen 2x per week deelnemen aan een flexles.

Jeugd Geel
De jeugd die speelt met de gele bal wordt ingedeeld in een vaste groep, op een vast tijdstip. Naast deze reguliere les kan de jeugd een extra flexles volgen op een andere dag volgens het flexrooster.

Tarieven

  • Kosten voor Blauw bedragen €150 - en deze prijs is voor 18 lesweken, waarvoor je 1x per week op een vast tijdstip kunt trainen in het zomerseizoen.
  • Kosten voor Rood - Oranje - Groen bedragen €240,- en deze prijs is voor 18 lesweken, waarvoor je 2x per week kunt trainen in het zomerseizoen.
  • Kosten voor Geel bedragen €240 ,- Naast het vaste lesuur mogen de kinderen zonder extra kosten een 2e keer komen trainen op de gele flex uren. De flex uren zijn opgenomen in het flex tennisles rooster.

Schrijf je hier in voor lessen: blauw, rood oranje en groen. Hier vind je de toelichting voor de lessen blauw, rood, oranje en groen

Schrijf je hier in voor lessen:  geel. Hier vind je de toelichting voor de lessen geel

Vragen: jeugdcommisie@aemstelburgh.nl of Sjoerd@aemstelburgh.nl

Translation in English

Registration for youth lessons is open. For those who are not (yet) members of Aemstelburgh: Register quickly as a member here! Without membership you cannot take lessons (with the exception of blue: 4 and 5 year olds). Below you will find the registration form for the lessons and the explanation.

Aemstelburgh offers professional training for all ages. We work according to the Tenniskids program. This is the KNLTB tennis program for children from 4 to 12 years old. With special balls, rackets, courts and exercises, even the youngest youth learn to play the sport very quickly.

NB: In the third week of March the division into  yellow, blue, red , orange and green kids will be announced. Around this period, all parents will receive an email with all information for the summer season. The mutation afternoon (if there a questions concerning the groups) will be held during the opening tournament, end of March/beginning of April.

Flex lessons Blue

Once again this year we offer tennis lessons for children aged 4 and 5. These classes will be given on Wednesdays and Fridays. You do not have to be a member to take blue tennis kids lessons.

Flex lessons Red - Orange - Green

We offer flex lessons for youth who play with the red, orange and green ball. At the start of the flexible lesson, children are immediately placed in a group with peers according to their level. This way they quickly make new friends and work together towards clear goals. This is not only good for technical, tactical, mental and physical skills, but also for social skills. Fun and teamwork; that's what Tenniskids is all about. The children may participate in a flex class twice a week.

Youth Yellow

Youth who play with the yellow ball are divided into a fixed group, at a fixed time. In addition to this regular lesson, youth can take an extra flex lesson on another day according to the flex schedule.

Costs

The costs for Blue are €150 - and this price is for 18 weeks of lessons, for which you can train once a week at a fixed time during the summer season.

The costs for Red - Orange - Green are €240 and this price is for 18 weeks of lessons, for which you can train twice a week during the summer season.

Costs for Yellow are €240. In addition to the fixed lesson hour, children can train a second time during the yellow flex hours at no extra cost. The flex hours are included in the flex tennis lesson schedule (which will be publiced later).

Register here for classes: blue, red, orange and green. Here you will find the explanation for the lessons blue, red, orange and green

Register here for classes: yellow. Here you will find the explanation for the yellow lessons.

Questions? Please mail to: jeugdcommissie@aemstelburgh.nl or sjoerd@aemstelburgh.nl

 

Downloads:

Tennisles Overzicht