Vertrouwenscontactpersoon

Veilig tennissen – sociale veiligheid op ALTC De Aemstelburgh

ALTC De Aemstelburgh voert een preventief beleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Grensoverschrijdend gedrag betreft elke vorm van handelen en/of nalaten dat als doel en/of gevolg heeft dat de waardigheid en/of veiligheid van één of meerdere spelers wordt aangetast.
Dat geldt voor iedereen: alle leden (senioren, junioren), medewerkers, vrijwilligers en externe partijen. Mensen die met minderjarige leden van ALTC De Aemstelburgh werken (trainers, bestuurders en jeugdcommissie) moeten voorafgaand aan hun werkzaamheden een recente VOG (Verklaring omtrent Gedrag) overleggen.  

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Een vertrouwenscontactpersoon kan bij grensoverschrijdend gedrag (denk bijvoorbeeld aan pesten, agressiviteit, geweld, discriminatie, ongepast gedrag en/of seksuele intimidatie – iets wat zowel bij jeugdspelers als bij volwassenen kan voorkomen) een belangrijke rol spelen. 

Binnen onze vereniging is Anne Christine Berends – van Julsingha aangesteld als vertrouwenscontactpersoon (VCP). Zij heeft ervaring in het voeren van vertrouwelijke gesprekken en het omgaan van vertrouwelijke informatie vanuit ruime werkervaring in o.a. het arbeidsrecht en op HR gebied. Zij heeft de training Vertrouwenscontactpersoon gevolgd bij NOC*NSF. Je kunt haar bereiken via vertrouwenscontactpersoon@amstelburgh.nl

Mocht je geen contact op willen nemen met onze VCP maar op een andere manier informatie willen hebben of je verhaal kwijt kunnen is er ook de mogelijkheid via het Centrum voor Veilige Sport Nederland (CVSN) via 0900-2025590 of kijk op centrumveiligesport.nl.

Reglement Vertrouwenscontactpersoon ALTC De Aemstelburgh

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) vervult zijn/haar taak op basis van de volgende regels: 

  • De algemene taak van de VCP omvat het verzorgen van een eerste contact/opvang bij signalen van grensoverschrijdend gedrag van leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging voor zover dit gedrag zich binnen de activiteiten van de vereniging heeft afgespeeld. Eenieder kan een beroep doen op de VCP voor vragen, vermoedens, meldingen en klachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. De VCP is hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen een verhaal kwijt kunnen en indien nodig worden opgevangen in verband met emoties die daarbij een rol kunnen spelen.
  • De VCP :

 * is voor leden, ouders, vrijwilligers, trainers en andere betrokkenen aanspreekbaar voor problemen, gerelateerd aan de vereniging die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag;

* beantwoordt vragen en verwijst indien nodig naar hulpinstanties (zoals Sportbond KNLTB, Centrum voor Veilige sport);

* zal na een melding van een betrokkene met hem/haar in overleg gaan op neutraal terrein en in gesprek gaan met hem/haar;

* informeert de betrokkene over mogelijke vervolgstappen;

* behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid en desgewenst anonimiteit is gegarandeerd;

* heeft in principe geheimhoudingsplicht. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij de VCP vanwege de burgerplicht om aangifte te doen de geheimhoudingsplicht moet verbreken (indien de veiligheid van één of meerdere leden in het geding is en/of er sprake is van een strafbaar feit);

* zal in samenspraak en in overleg met de betrokkene het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van grensoverschrijdend gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie. In het rapport staat wat de betrokkene heeft verklaard en welke afspraken met betrekking tot de doorverwijzing zijn gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een formulier dat hiervoor is ontwikkeld, wat binnen de vereniging op een veilige wijze wordt gearchiveerd. De zaak wordt hiermee overgedragen aan het bestuur en de VCP speelt verder geen rol meer bij de melding.

  • Wordt in eerste instantie een bestuurslid van de vereniging of een ander vertrouwd lid van de vereniging benaderd, dan kan, op verzoek van de betrokkene, de VCP worden ingeschakeld.
  • De VCP adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende grensoverschrijdend gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen en zal hierover periodiek een overleg inplannen.
  • De VCP werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur van de vereniging.Ook bij signalen of vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, anonieme signalen, eigen waarnemingen, of geruchten daarover, niet door een betrokkene bij de VCP gemeld, licht de VCP het bestuur in. Besluit het bestuur daarop tot verdere stappen, zoals nader onderzoek, dan wordt de VCP daar verder niet mee belast. Ook wordt de VCP niet belast met inhoudelijke taken bij een eventueel tuchtrechtelijk of strafrechtelijk traject, ook al komen de signalen van hem/haar. De VCP is contactpersoon en is in die hoedanigheid een voorportaal van het bestuur, wat betekent dat het bestuur de klacht of melding verder dient op te pakken
  •  Ook bij signalen of vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, anonieme signalen, eigen waarnemingen, of geruchten daarover, niet door een betrokkene bij de VCP gemeld, licht de VCP het bestuur in. Besluit het bestuur daarop tot verdere stappen, zoals nader onderzoek, dan wordt de VCP daar verder niet mee belast. Ook wordt de VCP niet belast met inhoudelijke taken bij een eventueel tuchtrechtelijk of strafrechtelijk traject, ook al komen de signalen van hem/haar. De VCP is contactpersoon en is in die hoedanigheid een voorportaal van het bestuur, wat betekent dat het bestuur de klacht of melding verder dient op te pakken.