Tennisles

 
English translation can be found below the information in dutch.
 
De winterlessen 2023-2024  zijn ingedeeld en gestart op 1 oktober 2023 en eindigen eind maart 2024.  Aanmelding voor zomer 2024 is hier mogelijk 
 
Voor alle leeftijden biedt Aemstelburgh een professioneel trainingsaanbod. We werken volgens Tenniskids. Dit is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar. Met speciale ballen, rackets, banen en oefeningen leert zelfs de jongste jeugd de sport razendsnel te spelen. In de zomer bieden we Flexlessen en in de winter zijn er lessen in groepen in de tennishallen van de Startbaan en Amstelpark. Daarnaast kan er in de winter nog een extra les worden gevolgd outdoor op de banen van Aemstelburgh. 
 
Alleen als je lid bent van Aemstelburgh kun je jeugdlessen volgen. Als je begint/beginner bent  met lessen in de winter hoef je nog geen lid te worden. Als je in de zomer lessen gaat volgen op de buitenbanen van Aemstelburgh moet je uiteraard wel lid worden  Klik hier om in te schrijven voor het lidmaatschap. Informatie over het lidmaatschap en de contributie vind je hier.
 
Daarnaast hebben we in de mei, zomer en herfstvakantie het tenniskamp van Aemstelburgh. Daarvoor hoef je geen lid te zijn. Klik hier voor alle informatie.
 
 
English translation

Winterlessons 2023-2024 have started on oktober 1 and will end 31 march 2024. Application and information for summer lessons 2024 can be found here.

Aemstelburgh offers professional training for all ages, working  with the Tenniskids training program. This is the KNLTB tennis program for children up to 12 years old. With special balls, rackets, assignments and exercises, even the youngest youth learns to play the sport at lightning speed. In the summer we offer Flex lessons and in the winter there are lessons in groups in the tennis halls of the Startbaan and Amstelpark. In addition, you can apply for an extra lesson outdoor in the winter on the Aemstelburgh courts.

You can only follow youth lessons if you are a member of Aemstelburgh. If you are starting / beginner with lessons in the winter you do not have to become a member yet. If you are going to take lessons on the outdoor courts of Aemstelburgh in the summer, you must ofcourse become a member. Click here to register for membership. Information about membership and fees can be found here.

In addition, we have the Aemstelburgh tenniscamp during the May, summer and autumn holidays. You don't have to be a member to  join the tenniscamp. Click here for all information. The winter classes start from October 1, 2023 and end at the end of March 2024. You can also register for the winter classes if you are not a member yet.

 
Lees meer

Flexlessen zomer 2024

Translation in English: please see below Dutch text.

De inschrijving voor de jeugdlessen is geopend voor zlente/zomer 2024. Voor de (nog) niet leden van Aemstelburgh: Schrijf je hier snel in als lid! Zonder lidmaatschap kun je geen lessen volgen (muv blauw 4- en 5 jarigen). Verderop vind je het inschrijfformulier voor de lessen en de toelichting.

Voor alle leeftijden biedt Aemstelburgh een professioneel trainingsaanbod. We werken volgens Tenniskids. Dit is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Met speciale ballen, rackets, banen en oefeningen leert zelfs de jongste jeugd de sport razendsnel te spelen.

LET OP:
In de derde week van maart is in de indeling bekend voor de gele groepen en alle groepen voor de kleuren. Rond deze periode ontvangen alle ouders een uitgebreide informatiemail voor het zomerseizoen. De mutatiemiddag vindt plaats tijdens het openingstoernooi.

Flexlessen Blauw
Ook dit jaar bieden we tennislessen aan voor kinderen van 4 en 5 jaar. Deze lessen zullen worden gegeven op woensdagen en vrijdagen.
Voor het volgen van blauwe tenniskidslessen hoef je geen lid te zijn.
 
Flexlessen Rood - Oranje - Groen
Voor de jeugd die speelt met de rode, oranje en groene bal bieden we flexlessen aan. Kinderen worden aan het begin van de flexles direct in een groep met leeftijdsgenootjes geplaatst en op niveau. Zo maken ze snel nieuwe vriendjes en werken ze samen naar duidelijke doelen toe. Dat is niet alleen goed voor de technische, tactische, mentale en fysieke vaardigheden, maar ook voor de sociale vaardigheden. Plezier en samenspel; daar draait het om bij Tenniskids. De kinderen mogen 2x per week deelnemen aan een flexles.

Jeugd Geel
De jeugd die speelt met de gele bal wordt ingedeeld in een vaste groep, op een vast tijdstip. Naast deze reguliere les kan de jeugd een extra flexles volgen op een andere dag volgens het flexrooster.

Tarieven

  • Kosten voor Blauw bedragen €150 - en deze prijs is voor 18 lesweken, waarvoor je 1x per week op een vast tijdstip kunt trainen in het zomerseizoen.
  • Kosten voor Rood - Oranje - Groen bedragen €240,- en deze prijs is voor 18 lesweken, waarvoor je 2x per week kunt trainen in het zomerseizoen.
  • Kosten voor Geel bedragen €240 ,- Naast het vaste lesuur mogen de kinderen zonder extra kosten een 2e keer komen trainen op de gele flex uren. De flex uren zijn opgenomen in het flex tennisles rooster.

Schrijf je hier in voor lessen: blauw, rood oranje en groen. Hier vind je de toelichting voor de lessen blauw, rood, oranje en groen

Schrijf je hier in voor lessen:  geel. Hier vind je de toelichting voor de lessen geel

Vragen: jeugdcommisie@aemstelburgh.nl of Sjoerd@aemstelburgh.nl

Translation in English

Registration for youth lessons is open. For those who are not (yet) members of Aemstelburgh: Register quickly as a member here! Without membership you cannot take lessons (with the exception of blue: 4 and 5 year olds). Below you will find the registration form for the lessons and the explanation.

Aemstelburgh offers professional training for all ages. We work according to the Tenniskids program. This is the KNLTB tennis program for children from 4 to 12 years old. With special balls, rackets, courts and exercises, even the youngest youth learn to play the sport very quickly.

NB: In the third week of March the division into  yellow, blue, red , orange and green kids will be announced. Around this period, all parents will receive an email with all information for the summer season. The mutation afternoon (if there a questions concerning the groups) will be held during the opening tournament, end of March/beginning of April.

Flex lessons Blue

Once again this year we offer tennis lessons for children aged 4 and 5. These classes will be given on Wednesdays and Fridays. You do not have to be a member to take blue tennis kids lessons.

Flex lessons Red - Orange - Green

We offer flex lessons for youth who play with the red, orange and green ball. At the start of the flexible lesson, children are immediately placed in a group with peers according to their level. This way they quickly make new friends and work together towards clear goals. This is not only good for technical, tactical, mental and physical skills, but also for social skills. Fun and teamwork; that's what Tenniskids is all about. The children may participate in a flex class twice a week.

Youth Yellow

Youth who play with the yellow ball are divided into a fixed group, at a fixed time. In addition to this regular lesson, youth can take an extra flex lesson on another day according to the flex schedule.

Costs

The costs for Blue are €150 - and this price is for 18 weeks of lessons, for which you can train once a week at a fixed time during the summer season.

The costs for Red - Orange - Green are €240 and this price is for 18 weeks of lessons, for which you can train twice a week during the summer season.

Costs for Yellow are €240. In addition to the fixed lesson hour, children can train a second time during the yellow flex hours at no extra cost. The flex hours are included in the flex tennis lesson schedule (which will be publiced later).

Register here for classes: blue, red, orange and green. Here you will find the explanation for the lessons blue, red, orange and green

Register here for classes: yellow. Here you will find the explanation for the yellow lessons.

Questions? Please mail to: jeugdcommissie@aemstelburgh.nl or sjoerd@aemstelburgh.nl

Lees meer

Winterlessen 2023-2024

De indeling voor de wintertraining en de flexlessen buiten (optie 2) na de mutatiedag is bekend en is hier op de website te vinden. Je moet wel eerst ingelogd zijn op de website (dit ivm privacy). Voor de jeugd die naast de binnenles ook optie 2 heeft gekozen is hier het flexschema voor de buitenlessen te vinden. Lees hier hoe je moet inloggen.

The schedule for the winterlessons and the flexlessons outdoors (option 2) after the mutation day can be found here on the website. You should log in first on our website for privacy reasons. (how to log in). You can find the schedule for outdoor lessons (option 2) here

NB: For English speaking parents;  please notice the english translation of terms /explanation for the winterlessons 2023-2024 for juniors below the information in dutch.

Hoe vaker je tennist, des te leuker het wordt! Dus train ook door in de winter binnen én buiten en schrijf je nu in voor de jeugdlessen! De lessen in het winterseizoen worden verzorgd in vaste groepen. Schrijf je nu in.

LESOPTIE 1:

De inschrijving voor de winterlessen is geopend. Schrijf je nu online in voor de winterlessen 2023-2024. Voor de winterlessen hoef je GEEN lid te zijn.
De winterlessen worden gegeven door de trainers van Aemstelburgh op de indoorbanen van Park Startbaan en Amstelpark van 1 oktober 2023 t/m 31 maart 2024.
Indoor lessen zijn 22 weken 1 uur les per week.

Tarieven indoorlessen:

Blauw: € 285,-
Rood: € 285,-
Oranje: € 390,-
Groen € 475,-
Geel € 475,-
 
 
LESOPTIE 2:

Extra: Outdoor lessen 10 weken 1 x  per week
Je kan er ook voor kiezen om naast de indoor les (lesoptie 1) nog een 2de les te volgen op onze eigen buitenbanen bij Aemstelburgh. 
 
Voor € 69,- kan uw kind 10 weken lang een tweede training -outdoor bij Aemstelburgh- volgen (indien de banen zijn goedgekeurd). Het volgen van een indoorles is daarvoor verplicht. 
 
Lees ook de toelichting voor alle informatie over het winterles aanbod indoor én outdoor.
 
De voordelen van winterlessen:
- 22 lessen die altijd doorgaan. 
- Jeugdleden die in de winter lessen, hebben voorrang bij deelname aan de competitie.
- Hoe vaker je speelt, des te sneller word je beter en dan wordt het nog leuker.
- Gehele jaar spelen is vooruitgang!
 
Voor vragen mail met : trainers@aemstelburgh.nl
 
English translation:

The more you play tennis, the more fun it becomes! So train indoors and outdoors during the winter and register now for  youth classes! The lessons in the winterseason consist of fixed groups. Apply now.

LESSON OPTION 1:

Registration for winter classes is open. Register now online for the winter classes 2023-2024. You do NOT need to be a member for winter classes. The winter lessons are given by the trainers of Aemstelburgh on the indoor courts of Park Startbaan and Amstelpark from 1 October 2023 to 31 March 2024. Indoor classes are 22 weeks 1 hour class per week.

Rates indoor lessons:

Blue: € 285,-

Red: € 285,-

Orange: € 390,-

Green € 475,-

 Yellow € 475,-

LESSON OPTION 2:

Extra: Outdoor lessons 10 weeks 1 x per week. You can also choose to follow a 2nd lesson in addition to the indoor lesson (lesson option 1) on our own outdoor courts at Aemstelburgh. For € 69,- your child can follow a second training -outdoor at Aemstelburgh- for 10 weeks (if the court have been approved). Attending an indoor lesson is mandatory. Also read the explanatory notes for all information about the indoor and outdoor winter lessons on offer.

Please read the English translation terms and explanation of winterlessons in- and outdoor for children 2023-2024

The advantages of winter lessons:

- 22 lessons, no cancellation due to weather conditions

- Youth members who have lessons  winter have priority when participating in the competition.

- The more you play, the faster you improve your game, then more fun it gets.

- Playing all year is progress!

 For questions mail to: trainers@aemstelburgh.nl

 

 
Lees meer