Tennisles

 
English translation can be found below the information in dutch.
 
De zomer lessen 2024 zijn bijna volgeboekt. Er is alleen nog plaats voor rode kinderen ( geboren vanaf 2015). Aanmelding is hier mogelijk 
 
Voor alle leeftijden biedt Aemstelburgh een professioneel trainingsaanbod. We werken volgens Tenniskids. Dit is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar. Met speciale ballen, rackets, banen en oefeningen leert zelfs de jongste jeugd de sport razendsnel te spelen. In de zomer bieden we Flexlessen en in de winter zijn er lessen in groepen in de tennishallen van de Startbaan en Amstelpark. Daarnaast kan er in de winter nog een extra les worden gevolgd outdoor op de banen van Aemstelburgh. 
 
Alleen als je lid bent van Aemstelburgh kun je jeugdlessen volgen. Als je begint/beginner bent  met lessen in de winter hoef je nog geen lid te worden. Als je in de zomer lessen gaat volgen op de buitenbanen van Aemstelburgh moet je uiteraard wel lid worden  Klik hier om in te schrijven voor het lidmaatschap. Informatie over het lidmaatschap en de contributie vind je hier. Voor de lessen schrijf je vervolgens apart in. (zie pagina zomer of winterlessen)
 
Daarnaast hebben we in de mei, zomer en herfstvakantie het tenniskamp van Aemstelburgh. Daarvoor hoef je geen lid te zijn. Klik hier voor alle informatie.
 
 
English translation

Summerlessons 2024 are almost fully booked. Only red children, born in 2015 and later can still apply. Application and information for summer lessons 2024 can be found here.

Aemstelburgh offers professional training for all ages, working  with the Tenniskids training program. This is the KNLTB tennis program for children up to 12 years old. With special balls, rackets, assignments and exercises, even the youngest youth learns to play the sport at lightning speed. In the summer we offer Flex lessons and in the winter there are lessons in groups in the tennis halls of the Startbaan and Amstelpark. In addition, you can apply for an extra lesson outdoor in the winter on the Aemstelburgh courts.

You can only follow youth lessons if you are a member of Aemstelburgh. If you are starting / beginner with lessons in the winter you do not have to become a member yet. If you are going to take lessons on the outdoor courts of Aemstelburgh in the summer, you must ofcourse become a member. Click here to register for membership. Information about membership and fees can be found here.  Apart from applying for membership you should registrate seperately for for summer or winterlessons (see pages summer/winetrlessons)

In addition, we have the Aemstelburgh tenniscamp during the May, summer and autumn holidays. You don't have to be a member to  join the tenniscamp. Click here for all information. The winter classes start from October 1, 2023 and end at the end of March 2024. You can also register for the winter classes if you are not a member yet.

 
Lees meer

Flexlessen zomer 2024

  • Translation in English: please see below Dutch text.

De indeling voor de jeugdlessen 2024 is bekend. Je leest er meer over in dit bericht. Er kan nog alleen nog worden ingeschreven voor de lessen in rood. Dat zijn kinderen geboren vanaf 2015 (zie inschrijformulieren verderop).

Voor de (nog) niet leden van Aemstelburgh: Schrijf je hier snel in als lid! Zonder lidmaatschap kun je geen lessen volgen (muv blauw 4- en 5 jarigen). Verderop vind je het inschrijfformulier voor de lessen en de toelichting. Voor de lessen moet je je apart opgeven.

Voor alle leeftijden biedt Aemstelburgh een professioneel trainingsaanbod. We werken volgens Tenniskids. Dit is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Met speciale ballen, rackets, banen en oefeningen leert zelfs de jongste jeugd de sport razendsnel te spelen.


Flexlessen Blauw
Ook dit jaar bieden we tennislessen aan voor kinderen van 4 en 5 jaar. Deze lessen zullen worden gegeven op woensdagen en vrijdagen.
Voor het volgen van blauwe tenniskidslessen hoef je geen lid te zijn.
 
Flexlessen Rood - Oranje - Groen
Voor de jeugd die speelt met de rode, oranje en groene bal bieden we flexlessen aan. Kinderen worden aan het begin van de flexles direct in een groep met leeftijdsgenootjes geplaatst en op niveau. Zo maken ze snel nieuwe vriendjes en werken ze samen naar duidelijke doelen toe. Dat is niet alleen goed voor de technische, tactische, mentale en fysieke vaardigheden, maar ook voor de sociale vaardigheden. Plezier en samenspel; daar draait het om bij Tenniskids. De kinderen mogen 2x per week deelnemen aan een flexles.

Jeugd Geel
De jeugd die speelt met de gele bal wordt ingedeeld in een vaste groep, op een vast tijdstip. Naast deze reguliere les kan de jeugd een extra flexles volgen op een andere dag volgens het flexrooster.

Tarieven

  • Kosten voor Blauw bedragen €150 - en deze prijs is voor 18 lesweken, waarvoor je 1x per week op een vast tijdstip kunt trainen in het zomerseizoen.
  • Kosten voor Rood - Oranje - Groen bedragen €240,- en deze prijs is voor 18 lesweken, waarvoor je 2x per week kunt trainen in het zomerseizoen.
  • Kosten voor Geel bedragen €240 ,- Naast het vaste lesuur mogen de kinderen zonder extra kosten een 2e keer komen trainen op de gele flex uren. De flex uren zijn opgenomen in het flex tennisles rooster.

Schrijf je hier in voor lessen: rood (andere kleuren zijn vol).  Hier vind je de toelichting voor de lessen blauw, rood, oranje en groen

Inschrijving lessen geel is gesloten. Hier vind je de toelichting voor de lessen geel

Vragen: jeugdcommisie@aemstelburgh.nl of Sjoerd@aemstelburgh.nl

Translation in English

The schedule for youth lessons summer 2024 is published in this newsmessage . You can still apply for the lessons red (youth born in 2015 and later) . The other colours are full.

For those who are not (yet) members of Aemstelburgh: Register quickly as a member here! Without membership you can not take lessons (with the exception of blue: 4 and 5 year olds). Below you will find the registration form for the lessons and the explanation. After registration for membership, please apply separately for lessons (in following text)

Aemstelburgh offers professional training for all ages. We work according to the Tenniskids program. This is the KNLTB tennis program for children from 4 to 12 years old. With special balls, rackets, courts and exercises, even the youngest youth learn to play the sport very quickly.

Flex lessons Blue

Once again this year we offer tennis lessons for children aged 4 and 5. These classes will be given on Wednesdays and Fridays. You do not have to be a member to take blue tennis kids lessons.

Flex lessons Red - Orange - Green

We offer flex lessons for youth who play with the red, orange and green ball. At the start of the flexible lesson, children are immediately placed in a group with peers according to their level. This way they quickly make new friends and work together towards clear goals. This is not only good for technical, tactical, mental and physical skills, but also for social skills. Fun and teamwork; that's what Tenniskids is all about. The children may participate in a flex class twice a week.

Youth Yellow

Youth who play with the yellow ball are divided into a fixed group, at a fixed time. In addition to this regular lesson, youth can take an extra flex lesson on another day according to the flex schedule.

Costs

The costs for Blue are €150 - and this price is for 18 weeks of lessons, for which you can train once a week at a fixed time during the summer season.

The costs for Red - Orange - Green are €240 and this price is for 18 weeks of lessons, for which you can train twice a week during the summer season.

Costs for Yellow are €240. In addition to the fixed lesson hour, children can train a second time during the yellow flex hours at no extra cost. The flex hours are included in the flex tennis lesson schedule (which will be publiced later).

Register here for classes: red. Other colours are fully booked.  Here you will find the explanation for the lessons blue, red, orange and green

Yellow claases are fully booked.. Here you will find the explanation for the yellow lessons.

Questions? Please mail to: jeugdcommissie@aemstelburgh.nl or sjoerd@aemstelburgh.nl

Lees meer