Contributie en lidmaatschap

Aanmelden/Afmelden

Aanmelden kan via het online aanmeldingsformulier. Na aanmelding neemt de ledenadministratie per mail contact op. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Elk lidmaatschap is bindend voor de duur van het verenigingsjaar en wordt automatisch verlengd, tenzij je voor 1 december het lidmaatschap schriftelijk of per e-mail opzegt bij de ledenadministratie. De opzegging is pas definitief als je een bevestiging van de ledenadministratie hebt ontvangen. Heb je na een week nog niets ontvangen, neem dan weer contact op met de ledenadministratie. (ledenadministratie@aemstelburgh.nl). Een opzegging bij een andere instantie dan de ledenadministratie (bijv. een trainer) is GEEN geldige opzegging en kan derhalve niet worden verwerkt.


You can register via the online registration form (application). After registration, the administration will contact you by email. An association year runs from January 1 to December 31. Each membership is binding for the duration of the association year and is automatically extended, unless you cancel your membership in writing or by e-mail at the membership administration before December 1. The cancellation is only final when you have received a confirmation from the membership administration. If you have not received anything after a week, please contact the  administration again (ledenadministration@aemstelburgh.nl). A cancellation with a body other than the membership administration (eg a trainer) is NOT a valid cancellation and can therefore not be processed.

Contributie 2024

 

Soort lid

Criterium Contributie per jaar
Seniorleden

Geboren in 1999 of eerder

Born in 1999 or earlier

€ 255,00
Senior-jongere

Geboren in 2000 t/m 2006

Born in 2000 up to 2006

€ 190,00
Dag leden

Senior leden die alleen op weekdagen van 9.00-16.00 uur van de banen gebruik mogen maken

Senior members who are only allowed to use the courts on weekdays from 9.00-16.00 pm

€ 195,00
Junior-A

Geboren in 2007 t/m 2013

Born in 2007 up to 2013

€ 150,00
Junior-B

Geboren in 2014 en later

Born in 2014 and later

€ 110,00

Entreegeld eenmalig /One-time entrance fee                                                                        

Voor senioren en dag leden :  € 35 /For seniors and day members : € 35   

Voor senior-jongeren en junioren : € 20 /For senior youngsters and juniors : € 20 

Gezinskorting/Familydiscount

Voor elk 2e en volgende gezinslid (wonend op hetzelfde adres) geldt een gezinskorting van € 15

A family discount of €15 applies to each 2nd and subsequent family member (living at the same address).

Donateurs

De minimale bijdrage van donateurs is vastgesteld op  € 40 per jaar

Blessureregeling/Injury regulation

Bij een langdurige blessure of ziekte gedurende het tennisseizoen (van 1 april tot 1 oktober) kan het lidmaatschap voor de helft naar rato van het aantal blessuremaanden worden gecompenseerd. Het moet daarbij wel gaan om een aaneengesloten blessureperiode van tenminste vier maanden (tussen 1 april en 1 oktober) én je moet dit schriftelijk (brief of e-mail) en op tijd melden bij de penningmeester. Je ledenpasje wordt dan gedurende je blessureperiode door de ledenadministratie geblokkeerd. Wacht niet om contact op te nemen en ga er ook niet vanuit dat 'het vast al wel bekend is dat ik nu niet kan spelen'.

Een voorbeeld: je raakt geblesseerd en kunt vijf maanden (tussen 1 april en 1 oktober) niet tennissen. Dit meld je bij de penningmeester (ledenadministratie@aemstelburgh.nl)op de aangegeven manier. Je lidmaatschap wordt dan voor de helft van die vijf maanden gecompenseerd; je krijgt dus restitutie van je lidmaatschap ter waarde van 2,5 maand. Dat betekent dat de verschuldigde contributie dan voor een deel van 2,5/6 zal worden terugbetaald.

In the event of a long-term injury or illness during the tennis season (from April 1 to October 1), the membership can be compensated for half in proportion to the number of injury months. This must concern a continuous injury period of at least four months (between April 1 and October 1) and you must report this in writing (letter or e-mail) and on time to the treasurer. Your membership card will then be blocked by the membership administration during your injury period. Don't wait to get in touch and don't assume that 'it's probably already known that I can't play right now'.

An example: you get injured and can't play tennis for five months (between April 1 and October 1). You report this to the treasurer(ledenadministratie@aemstelburgh.nl) as indicated. Your membership will then be compensated for half of those five months; you will therefore receive a refund of your membership worth 2.5 months. This means that the due contribution will then be refunded for a part of 2.5/6.

Inning contributie/Collection contribution

Vanaf seizoen 2019 werken we samen met ClubCollect. Zij hebben een systeem ontwikkeld dat het innen van gelden automatiseert, waaronder het versturen van de betaalverzoeken. Voor zowel de club als de leden zijn er voordelen.

ClubCollect is geen incassobureau, maar zorgt ervoor dat het innen van de gelden makkelijker gaat. Leden ontvangen voortaan betaalverzoeken via e-mail, sms of post. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina maak je een betaalkeuze: je kunt kiezen tussen betalen in termijnen en betalen in één keer. Als je ineens betaalt, heb je de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de keuze om in termijnen te betalen, gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt er een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht (€ 1,00 per termijn). Voorafgaand aan iedere automatische incasso krijg je een aankondiging zodat je altijd op de hoogte bent en ervoor kunt zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat. Let op: als de incasso mislukt, worden bij de nieuwe poging extra kosten in rekening gebracht.

Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als bestuur van Aemstelburgh zijn we blij met het inzetten van ClubCollect. Voor meer informatie kun je terecht op www.clubcollect.com. Als je vragen hebt, kunnen je altijd de penningmeester benaderen (penningmeester@aemstelburgh.nl). Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn, staat zowel ClubCollect als de penningmeester voor je klaar.

Halverwege maart ontvang je via ClubCollect het betaalverzoek voor de contributie 2024. De kans bestaat dat het verzoek in de spambox van je e-mail terecht komt. Hou deze dus ook in de gaten.

From the 2019 season we will be working with ClubCollect. They have developed a system that automates the collection of funds, including sending payment requests. There are benefits for both the club and members.

ClubCollect is not a collection agency, but makes collecting the money easier. Members will now receive payment requests via e-mail, text message or post. This contains a link that takes you to your personal payment page. On this page you make a payment choice: you can choose between paying in installments and paying in one go. If you pay at once, you have the choice between payment via iDEAL and direct debit. When choosing to pay in installments, payments are always made by direct debit and a small administrative fee will be charged (€1.00 per installment). Before each direct debit you will receive an announcement so that you are always informed and can ensure that there is sufficient balance in your account. Please note: if the direct debit fails, additional costs will be charged at the retry.

Some personal data such as your address, e-mail address and telephone number will be shared with ClubCollect. This is necessary to be able to send the payment requests. The personal data will never be distributed or used for commercial purposes. The sharing of the personal data will be fully in accordance with the requirements under the General Data Protection Regulation (GDPR).

As the board of Aemstelburgh, we are happy with the use of ClubCollect. For more information, please visit www.clubcollect.com. If you have any questions, you can always contact the treasurer (penningmeester@aemstelburgh.nl). Even if there are questions while working with ClubCollect, both ClubCollect and the treasurer are there for you.

You will receive the payment request for the 2024 contribution via ClubCollect in mid-February. There is a chance that the request will end up in the spam box of your e-mail. So keep an eye on this one too!